Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

¡¡ATENCIÓ!!
¡¡Celebrem les II Jornades sobre Experiències Inclusives Educatives i Socials¡¡
Dies: 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2021
Obertes a tota la comunitat socio-educativa
Més informació clicant al botó.
Formant a professionals competents per donar respostes socioeducatives a les necessitats de les persones en una societat inclusiva.
**Màster semipresencial**

Les sessions presencials només es realitzaran tots els dies laborables de l’1 a l’15 de juliol de l’2021.

Prem al del vídeo,
i t’expliquem el màster sencer.
Reprodueix vídeo

Aquest vídeo conté fragments d’obres que són propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb llicència Creative Commons Reconeixement-No Comercial. ENLLAÇ.

Presentació del màster UAB

Es pretén formar a persones per treballar en escenaris educatius i socials cada cop més inclusius, donant eines que ajudin a gestionar la diversitat que hi ha a les institucions socioeducatives i sensibilitzar-les per atendre a persones amb necessitats específiques de suport.
Cada mòdul del màster es pot cursar independentment com a curs d’especialització.
El màster permet obtenir el perfil professional d’Atenció a la Diversitat pel professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Fes el màster a la Universitat Autònoma de Barcelona

clica al + per més informació

En un període acadèmic: Pots cursar tots els mòduls del màster dins del període establert de febrer 2021 a juny 2022. Al finalitzar, obtindràs el títol de Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social.

En diferents períodes acadèmics: Pots cursar els cursos d’especialització, que equivalen als mòduls de l’1 al 7 i, posteriorment matricular-te només dels mòduls 8 i 9. Tot això ho pots fer al llarg de diferents anys acadèmics. Al finalitzar, obtindràs el títol de Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social.

Pots matricular-te del curs d’especialització que més t’interessi. A finalitzar cada curs d’especialització, obtindràs un Certificat de el Curs d’Especialització cursat.

Mòduls i Cursos d’Especialització

Per saber més sobre competències, calendari, contingut, metodologia i avaluació de cada mòdul/curs d’especialització descarrega la guia de l’estudiant.

Mòdul 1/Curs d’Especialització: Tecnologia inclusiva.

Assignatures:

 • Accessibilitat a la tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Recursos tecnològics per a la inclusió.
 • Xarxes socials i comunicació.
Es pretén formar als estudiants per transformar els escenaris educatius i socials en espais cada cop més inclusius a través de la tecnologia. El curs oferirà eines i recursos que facilitin l’accessibilitat a la informació i a la comunicació per a tothom, especialment per a persones amb necessitats específiques de suport.

Mòdul 2/Curs d’Especialització: Mirades inclusives des de l'art.

Assignatures:

 • Els llenguatges artístics com a eina per a la inclusió educativa i social.
 • Llenguatge visual i plàstic i els processos d’inclusió.
 • Llenguatge musical i els processos d’inclusió.
 • Llenguatge corporal i els processos d’inclusió.

El curs va dirigit a professionals del món de l’educació interessats en explorar el potencial de l’art com a eina educativa, social, d’innovació i d’inclusió. Pretén fer una immersió en els llenguatges artístics (visual, musical i corporal) per comprendre’ls i ser capaços d’utilitzar-los com a una via per a la inclusió social. Es proporcionaran estratègies per a dissenyar projectes artístics, interdisciplinars, transdisciplinars i inclusius d’educació a través de les Arts, apropant la cultura a tothom.

Mòdul 3/Curs d’Especialització: Educació emocional, sexualitat i discapacitat en un entorn inclusiu.

Assignatures:

 • Com gestionem les nostres emocions en una societat inclusiva?
 • Discapacitat i sexualitat: i jo per què no?

En una primera part, el curs ens introdueix de ple en el món de les emocions amb la finalitat de facilitar les competències necessàries, des d’una mirada interdisciplinar, pel desenvolupament de la gestió de les emocions en una societat inclusiva. Des d’una perspectiva socioeducativa, ètica i jurídica la segona part del curs pretén facilitar les competències necessàries per tal que els i les estudiants puguin orientar i acompanyar a les persones i a les seves famílies, si s’escau, en els processos vinculats a l’afectivitat i el desenvolupament òptim de la sexualitat. Aquesta acció formativa tindrà un caràcter eminentment pràctic basat en l’anàlisi i resolució de casos.

Mòdul 4/Curs d’Especialització: Millora dels trastorns i els problemes de conducta des de l’educació inclusiva.

Assignatures:

 • Tenim un antídot per regular els problemes de comportament?
 • Contribuïm des de les nostres conductes a una societat més inclusiva?
Una societat inclusiva requereix, de forma inexorable, el desenvolupament de conductes cíviques que reconeguin, acceptin i valorin la diversitat en el seu conjunt. Amb aquesta premissa de base, el curs ens introdueix en l’univers de les conductes, des del punt de vista de la comprensió de com es generen, quines representen un obstacle per a una societat inclusiva i, per tant, com abordar-les de d’una perspectiva psicoeducativa. Igualment s’aborden conductes disruptives que encara que sempre han estat present a la societat, a l’actualitat es visualitzen de forma molt més significativa.

Mòdul 5/Curs d’Especialització: La resposta de la societat inclusiva davant el trastorn de l’espectre autista.

Assignatures:

 • Identificació de les necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social
Desenvolupar suports inclusius per a persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) suposa un repte per a una societat inclusiva. A partir d’estudis de casos, es forma a professionals per desenvolupar propostes d’intervenció socioeducatives amb persones amb TEA en entorns inclusius.
master en discapacidad intelectual

Mòdul 6/Curs d’Especialització: Avancem cap a una societat inclusiva: suport socioeducatiu per desenvolupar les capacitats cognitives.

Assignatures:

 • Identificació de les necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social
Mitjançant pràctiques basades en evidències, aquest curs pretén desenvolupar en els estudiants competències per identificar les necessitats educatives tant de persones amb discapacitat cognitiva com amb altes capacitats o sobredotació, i per dissenyar les mesures i suports adients que permetin processos d’aprenentatge per fer avançar una educació i una societat inclusiva.

Mòdul 7/Curs d’Especialització: Resposta de l’educació inclusiva als trastorns i dificultats d’aprenentatge.

Assignatures:

 • Aprenentatge i identificació de necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social
El curs pretén desenvolupar competències en els estudiants per identificar i intervenir, des d’un enfocament inclusiu, en els trastorns i dificultat d’aprenentatge. A partir de bones pràctiques inclusives, s’analitzaran les possibles respostes als trastorns d’aprenentatge (TDAH, dislèxia i TEL, discalcúlia), i les dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars (expressió oral, lectura i escriptura, i matemàtiques), dels infants i joves.

Mòdul 8: Pràctiques supervisades. 9 crèdits.

Les pràctiques supervisades consisteixen en desenvolupar un procés d’estada en un centre socioeducatiu, per tal d’elaborar una memòria que contempli la reflexió teòrico-pràctica sobre la seva realitat des d’una vessant participativa i col·laborativa, atenent als processos d’inclusió.

Mòdul 9: Treball Final de Màster. 6 crèdits.

Elaborar un projecte d’intervenció i/o recerca relacionat amb els processos inclusió a la societat: justificació del problema, plantejament d’objectius, elaboració d’un marc teòric, elaboració d’un marc metodològic, i presentació de resultats i conclusions.

Descàrrega la guia de l'estudiant

En aquest document tens tota la informació completa del màster

Calendari i format

Tots els mòduls/cursos d'especialització s'imparteixen de manera semipresencial. Les sessions presencials es realitzaran tots els dies laborables de l’1 al 15 de juliol de 2021 de 9 a 13h. i de 15 a 17h. El màster comença al febrer de 2021.

Idioma

Tots els mòduls/cursos d'especialització s'imparteix en Català i Espanyol adaptant-se a la procedència dels estudiants.

Preu

El preu del màster íntegre és de 3960 euros. El preu d'un curs d'especialització de 6 ECTS és de 396 euros i de 9 ECTS és de 594 euros.
2 formes de pagament del màster
**Pagament únic**

**Pagament fraccionat**

Formulario de contacto

¿Tienes dudas? Escríbenos y te las solucionamos.

Preguntes freqüents

Els objectius educatius que es persegueixen en el màster en inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona són:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport dins dels processos d’inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l’educació, propostes d’intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d’inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l’atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general. Màster en discapacitat.
 • Analitzar les necessitats específiques de suport per facilitar el procés d’inclusió.
 • Analitzar les institucions educatives i socials per tal d’afavorir una resposta més ajustada a les necessitats específiques de suport dins del marc d’un educació per a tothom.
 • Dissenyar i regular espais d’ensenyament-aprenentatge en contextos de diversitat.
 • Proposar i utilitzar estratègies didàctic–organitzatives adequades per tal d’avançar en el procés d’inclusió educativa i social.
 • Treballar entre iguals i col·laborar amb els serveis educatius i socials de l’entorn implicats en el procés d’inclusió.
 • Planificar, desenvolupar, adaptar i avaluar intervencions educatives amb persones amb necessitats específiques de suport en els diferents entorns educatius i socials: família, centres educatius, context social i cultural.

Cada mòdul i/o curs d’especialització té associada una/es competència/es específica/s. Informa’t de quin mòdul t’interessa. Curs d’educación especial

 

 • Desenvolupar espais de reflexió que facilitin un canvi de “mirada” en relació a les persones amb necessitats de suport dins del marc d’una educació per a tothom.
 • Crear espais que permetin valorar les competències personals de tots i totes des d’un posicionament constructiu i positiu.
 • Comunicar coneixements, idees, valors i conclusions de manera efectiva i saber-les compartir.
 • Treballar en equips i desenvolupar actituds de col·laboració i de participació com a membre actiu de la comunitat. – Utilitzar tècniques necessàries per a la recollida d’informació de diferents fonts.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos pel desenvolupament professional.
 • Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de l’informació i la comunicació.

Els i les estudiants titulats/des en aquest màster estaran formats per:

 • Donar resposta a les necessitats educatives de suport en un context d’educació per a tothom.
 • Treballar entre iguals en els processos d’inclusió educativa i social.
 • Dinamitzar el treball en xarxa per atendre les necessitats educatives de suport.

Com a sortides professionals, el màster permet:

 • Obtenir el perfil professional d’Atenció a la Diversitat pel professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària, segons la Resolució ENS/1128/2016.
 • Accedir a la borsa de treball en l’especialitat de Pedagogia Terapèutica pel professorat d’Educació Primària durant el seu període d’interinatge, segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener.
 • Accedir a institucions de l’àmbit social i educatiu interessats en el desenvolupament dels processos d’inclusió i on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport. Màster en educació especial
Web dissenyada per l’Agència de màrqueting digital 40 Elefantes