Continguts de les assignatures dels mòduls
Màster Universitat Autònoma de Barcelona

Mòdul 1: Tecnologia inclusiva.

Assignatures:

 • Accessibilitat a la tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Recursos tecnològics per a la inclusió.
 • Xarxes socials i comunicació.

Accessibilitat a la tecnologia de la informació i la comunicació

 • Opcions d’accessibilitat i inclusió.
 • Com aprofitar la xarxa per millorar l’accés de tothom.
 • Les plataformes digitals com a suport per a la inclusió.
 • Fem continguts accessibles per a tothom.
 • L’aprenentatge mòbil: una eina a desenvolupar.

Recursos tecnològics per a la inclusió.

 

 • L’ús dels suports tecnològics per a l’atenció a la diversitat.
 • Quins són els serveis i recursos específics per les meves necessitats?
 • Accés a l’ordinador i perifèrics: el cas de la discapacitat motriu.
 • Programes externs i recursos del sistema: el cas de la discapacitat sensorial.
 • Suports audiovisuals per la lectura i escriptura.
 • Ús dels dispositius mòbils per a inclusió.
 • Metodologies facilitadores per a la implementació dels recursos tecnològics.
 • La gamificació, una tècnica per a la inclusió?
 • Bones pràctiques inclusives des de la tecnologia.

Xarxes socials i comunicació

 

 • Xarxes socials: inclusió o exclusió?
 • El rol de la família i la comunitat en les xarxes socials.
 • Apps inclusives per a la comunicació i participació
 • Addicció i seguretat: reptes de les xarxes socials.

Mòdul 2: Mirades inclusives des de l'art.

Assignatures:

 • Els llenguatges artístics com a eina per a la inclusió educativa i social.
 • Llenguatge visual i plàstic i els processos d’inclusió.
 • Llenguatge musical i els processos d’inclusió.
 • Llenguatge corporal i els processos d’inclusió.

Els llenguatges artístics com a eina per a la inclusió educativa i social

 

 • Que aporta l’art en el desenvolupament d’una societat inclusiva?
 • L’art per a la transformació individual i col·lectiva: arts comunitàries.
 • Plataforma: Apropa Cultura.
 • Accessibilitat universal i art.

Llenguatge visual i plàstic i els processos d’inclusió

 • Elements del llenguatge visual i plàstic
 • Projectes artístics interdisciplinaris i inclusius d’educació a través de les arts.
 • Espais inclusius: el museu com a recurs per a l’educació integral de les persones.
 • Les Estratègies de Pensament Visual (VTS), projecte Tàndem (escola + museu).
 • Arts visuals en l’àmbit hospitalari.
 • Projectes educatius innovadors i inclusius: l’Espai C, Room 13 International, …

Llenguatge musical i els processos d’inclusió

 

 • Elements del llenguatge musical.
 • Comunicació a través del llenguatge musical.
 • Música i emoció.
 • Recursos i estratègies d’intervenció per apropar les arts musicals a tothom: la música com a eina d’inclusió i cohesió de grup.
 • Projectes artístics interdisciplinaris, innovadors i inclusius d’educació a través del llenguatge musical.

Llenguatge corporal i els processos d’inclusió

 • Elements del llenguatge corporal.
 • Comunicació a través del llenguatge corporal.
 • Recursos i estratègies d’intervenció per apropar les arts escèniques i teatrals a tothom. 
 • Projectes artístics interdisciplinaris, innovadors i inclusius d’educació a través del llenguatge corporal
 • Espais inclusius.

Mòdul 3: Educació Emocional, sexualitat i discapacitat en un entorn inclusiu.

Assignatures:

 • Com gestionem les nostres emocions en una societat inclusiva?
 • Discapacitat i sexualitat: i jo per què no?

Com gestionem les nostres emocions en una societat inclusiva?

 

 • Què són i com es creen les emocions?
 • Les emocions en una societat inclusiva: les competències emocionals.
 • L’educació emocional al llarg de la vida.
 • Estratègies i programes específics per al desenvolupament  de les competències emocionals en una escola inclusiva.
 • Estratègies, programes específics i pautes per a l’acompanyament emocional de les persones amb discapacitat vinculats a professionals, famílies, entorn.

Discapacitat i sexualitat: i jo per què no?

 

 • Diversitat sexual i de gènere
 • Qualitat de vida i salut sexual: concepte, mites i barreres en les relacions afectiva-sexuals.
 • Exercici dels drets i perspectiva ètica  respecte a la sexualitat i la reproducció en una societat inclusiva. 
 • L’educació sexual en persones amb discapacitat.
 • Com desenvolupar habilitats interpersonals vinculades a les relacions d’amistat i/o de parella.
 • L’abús sexual a persones amb discapacitat:  la vulnerabilitat davant l’abús.
 • Assistent sexual versus treball sexual: controvèrsies en el desenvolupament de les funcions.

Mòdul 4: Millora dels trastorns i els problemas de conducta des de l’educació inclusiva.

Assignatures:

 • Tenim un antídot per regular els problemes de comportament?
 • Contribuïm des de les nostres conductes a una societat més inclusiva?

Tenim un antídot per regular els problemes de comportament?

 • El desenvolupament de la conducta problemàtica.
 • Trastorns i problemes de conducta que es donen al centre escolar i a l’aula: prevenció i detecció.
 • Intervenció educativa: resolució de conflictes.
 • Model de suport conductual positiu: planificació centrada en la persona.
 • Assessorament psicoeducatiu als i les professionals:  l’orientació per a un treball en xarxa. 
 • Assessorament psicoeducatiu a les famílies.

Contribuïm des de les nostres conductes a una societat més inclusiva?

 

 • Prevenció, detecció i intervenció educativa davant de l’assetjament i el ciberassetjament escolar.
 • Prevenció, detecció i intervenció educativa davant de la LGTBIfòbia.
 • Prevenció, detecció i intervenció educativa davant del consum de substàncies perjudicials per a la salut i altres addiccions (pantalles, internet, jocs…).

 

Mòdul 5: La resposta de la societat inclusiva davant el trastorn de l’espectre autista.

Assignatures:

 • Identificació de les necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

Identificació de les necessitats educatives.

 

 • Com avaluar les necessitats educatives de l’alumnat amb TEA.
 • El paper del context social i educatiu en el procés d’avaluació.
 • Tipologia de mesures i suports inclusius pel desenvolupament comunicatiu i social.

La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.

 

 • Metodologies globalitzadores i de participació activa: aprenentatge entre iguals i suport a l’aula.
 • Com comuniquem?: eines i recursos per desenvolupar la conducta comunicativa.
 • Programes específics de suport (TEACCH, ABA, Floortime, entre d’altres) dins dels centres d’educació infantil, primària i secundària.
 • Estratègies de suport conductual positiu per regular el comportament.
 • Millorant la relació socio-afectiva amb els companys/es.
 • Bones pràctiques inclusives pel desenvolupament comunicatiu i conductual.

Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

 

 • El rol de la família en els contextos de desenvolupament inclusius: escola, família i societat.
 • Xarxa territorial de serveis i suports d’atenció per a les persones amb TEA.
 • Habilitats d’autonomia personal per a la Qualitat de vida i l’Autodeterminació. Estratègies i recursos per a l’orientació i el suport socio-educatiu.
 • Planificació i disseny dels suports per a la inclusió sociolaboral.

Mòdul 6: Avancem cap a una societat inclusiva: suport socioeducatiu per desenvolupar les capacitats cognitives.

Assignatures:

 • Identificació de les necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

Aprenentatge i identificació de les necessitats educatives

 

 • Aportacions de la neuropsicologia al desenvolupament cognitiu al llarg del cicle vital. Discapacitat intel·lectual i altes capacitats.
 • Com avaluar les necessitats educatives de l’alumnat segons les diferents capacitats cognitives. Discapacitat intel·lectual i altes capacitats.
 • El paper del context social i educatiu en el procés d’avaluació.
 • Tipologia de mesures i suports inclusius pel desenvolupament de les capacitats cognitives.

La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge 

 

 • Bones pràctiques inclusives pel desenvolupament cognitiu dels infants i joves.
 • Metodologies globalitzadores i de participació activa: aprenentatge entre iguals i suport a l’aula.
 • El Disseny universal per a l’aprenentatge (DUA).
 • El Pla de suport individualitzat.
 • Programes d’enriquiment cognitiu.
 • Programes de suport conductual positiu.
 • El rol dels centres especialitzats: una eina per a la inclusió.

Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

 

 • El rol de la família en els contextos de desenvolupament inclusius des d’una visió constructiva, ecològica i sistèmica. 
 • Xarxa territorial de serveis d’atenció i suports a la infància, a l’adolescència i l’edat adulta.
 • Habilitats d’autonomia personal per a la Qualitat de vida i l’Autodeterminació. Estratègies i recursos per a l’orientació i el suport socio-educatiu.
 • Planificació i disseny dels suports en contextos d’estudis post obligatoris i inclusió sociolaboral.
 • Els processos de l’aprenentatge al llarg de la vida: necessitats formatives; programes i itineraris formatius personalitzats.

Mòdul 7: Resposta de l’educació inclusiva als trastorns i dificultats d’aprenentatge.

Assignatures:

 • Aprenentatge i identificació de necessitats educatives.
 • La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

Aprenentatge i necessitats educatives

 

 • Aportacions de la neurociència en els processos d’aprenentatge.
 • Com avaluar les necessitats educatives de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge (TDAH, dislèxia i TEL, discalcúlia), i de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars (expressió oral, lectura i escriptura, i matemàtiques).
 • El paper del context social i educatiu en el procés d’avaluació.
 • Tipologia de mesures i suports inclusius en la resposta educativa.

La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge

 

 • Bones pràctiques inclusives per donar resposta als trastorns i dificultats d’aprenentatge dels infants i joves.
 • Metodologies globalitzadores i de participació activa: aprenentatge entre iguals i suport a l’aula.
 • El Disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) i l’ensenyament multinivell.
 • Gestió d’aula: mesures que faciliten l’atenció dels alumnes amb trastorns i dificultats d’aprenentatge.
 • Actuació docent davant les dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars: Com els podem ensenyar?
 • El Pla de suport individualitzat.
 • Desenvolupament d’habilitats d’autogestió i autocontrol en els processos d’aprenentatge.

Suport i treball en xarxa per a la inclusió social

 

 • El rol de la família en els contextos de desenvolupament inclusius des d’una visió constructiva, ecològica i sistèmica. 
 • Xarxa territorial de serveis i suports d’atenció a la infància i l’adolescència.
 • Planificació i disseny dels suports en contextos d’estudis post obligatoris i inclusió sociolaboral: el rol de l’orientació professional.

Mòdul 8: Pràctiques supervisades.

Les pràctiques supervisades consisteixen en desenvolupar un procés d’estada en un centre socioeducatiu, per tal d’elaborar una memòria que contempli la reflexió teòrico-pràctica sobre la seva realitat des d’una vessant participativa i col·laborativa, atenent als processos d’inclusió.

Mòdul 9: Treball Final de Màster.

Elaborar un projecte d’intervenció i/o recerca relacionat amb els processos inclusió a la societat: justificació del problema, plantejament d’objectius, elaboració d’un marc teòric, elaboració d’un marc metodològic, i presentació de resultats i conclusions.